Kategorie newsów
Halówka w powiecie
Zdjęcie tygodnia
Reklama
Mauxion Mauxion ELMAT Wałcz, Piła, Ogłoszenia 3. wałecki bieg filmowy ZKM
Newsy > Z Życia Szkół > Nowy system doskonalenia nauczycieli
05:21 - 29 11 2011 ~dady

Nowy system doskonalenia nauczycieli

W kwietniu 2010 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie rozpoczął realizację projektu systemowego pod nazwą System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

Nowy system doskonalenia nauczycieli

W jego ramach powiaty będą realizowały projekty wdrożeniowe pod wspólną nazwą ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Oba projekty mają związek z opublikowanymi w marcu 2011 roku propozycjami zmian w ustawie o systemie oświaty, w których jest między innymi mowa o tworzeniu i zadaniach Centrów Rozwoju Edukacji. Głównym celem projektów jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Str6syrnyk. Marek Syrnyk – Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu. - Zgodnie z diagnozą ORE (popartą badaniami i odpowiednimi raportami) istniejący dotychczas system doskonalenia nauczycieli nastawiony jest głównie na pojedynczego nauczyciela, zaspokajając jego potrzeby szkoleniowe i często odbiega od potrzeb szkoły. Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia nie znajduje odzwierciedlenia w ich praktyce zawodowej, jak również nie wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole. Brak jest mechanizmów wsparcia nauczycieli we wprowadzaniu zmian. Różne formy doskonalenia rozproszone są między wieloma instytucjami systemu wsparcia. Publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne wykonują swoje zadania statutowe oddzielnie i brak jest mechanizmów wymuszających współpracę między tymi instytucjami. Nowy system doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół powinien spełniać kilka istotnych warunków. Przede wszystkim powinien być blisko szkoły, pracować na jej potrzeby i wykorzystywać w sposób skoordynowany i kompleksowy potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz szkół. Cele te są założone w projekcie wdrożeniowym, który w całości finansowany jest ze środków unijnych. Każda szkoła, która przystąpi do projektu, będzie mogła liczyć na wsparcie w przeprowadzeniu całościowej diagnozy potrzeb rozwojowych, w planowaniu kompleksowych projektów rozwojowych, w dobraniu adekwatnych do potrzeb szkoły form doskonalenia. W ramach realizacji rocznej oferty doskonalenia finansowane będą takie działania jak: konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, warsztaty oraz inne formy doskonalenia dostosowane do specyfiki danej oferty. Szkoły i placówki oświatowe mogą liczyć na przeprowadzenie w ciągu roku dwóch ofert szkoleniowych. Poza tym podjęte zostaną działania mające na celu zbudowanie i moderowanie sieci współpracy dla nauczycieli oraz dyrektorów z wykorzystaniem między innymi platformy cyfrowej. Edukatorami i szkoleniowcami mogą być także specjaliści z zewnątrz. Na zmianach skorzystają uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów; szkoły i placówki oświatowe, w których proces doskonalenia będzie prowadzony zgodnie z ich aktualnymi potrzebami; nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie; samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej. Projekty wdrożeniowe w powiatach finansowane będą w całości ze środków unijnych oraz budżetu państwa. W skali kraju ich wielkość jest ustalona na poziomie 120,5 mln Ź, czyli około 470 mln zł. Adresatami działań projektowych będą powiaty, a ostatecznymi beneficjentami przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz technika i zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu. Zarząd Powiatu w Wałczu podjął decyzję o przystąpieniu do działań projektowych. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Powiatu do udziału w projekcie wdrożeniowym jest Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji. Od września 2012 nad realizacją działań projektowych, zgodnie z obowiązującymi w projektach unijnych zasadami, czuwać będzie koordynator oraz menedżer projektu. Za prowadzenie ofert doskonalenia lub ofert wsparcia w szkołach odpowiedzialni będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Personel projektu będzie koordynował i monitorował prowadzone projekty rozwojowe oraz prace ekspertów i specjalistów świadczących usługi dla szkół. Planuje się, że od stycznia 2016 roku w każdym powiecie zadania związane ze wsparciem i doskonaleniem pracy szkół będą realizowały akredytowane Centra Rozwoju Edukacji.


Pozostałe wiadomości

07:12 - 15 07 2014

Dni Tuczna '2014

07:04 - 15 07 2014

Posterunek PSR otwarty

09:44 - 10 07 2014

Powiało, oj powiało

09:41 - 10 07 2014

Drużba ponownie w Wałczu

09:39 - 10 07 2014

Bezpieczne wakacje

09:33 - 10 07 2014

Udany Festiwal Żubra