Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu rozpoczęło wdrażanie dwóch projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenu powiatu wałeckiego.


Pierwszy nosi nazwę ,,Druga szansa'' i skierowany jest głównie do kobiet i osób niepełnosprawnych. Uczestniczyć w nim mogą nie tylko osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale także te, które z uwagi na niski status ekonomiczny systematycznie korzystają ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej. Działania realizowane w  ramach projektu  u osób należących do wymienionych grup mają spowodować zdobycie nowych umiejętności zawodowych ale również podniesienie własnej samooceny - temu będą służyć zajęcia z psychologiem, wyszukanie zainteresowań umożliwiających udział w kursach zawodowych, a w przyszłości znalezienie zatrudnienia dzięki dofinansowaniu na utworzenie miejsc pracy. Tematykę kursów organizowanych dla osób bezrobotnych kreować będzie zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. W pierwszej kolejności planuje się zorganizowanie kursów w zakresie florystyki, obsługi kas fiskalnych, informatyki. W przypadku pracodawców, poza tworzeniem nowych miejsc pracy, program ma na celu utrwalenie wizerunku osoby niepełnosprawnej - jako pełnowartościowego pracownika.
,,Druga szansa'' to projekt partnerski realizowany z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami powiatu wałeckiego reprezentowanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W ramach tego zadania działaniem objętych zostanie około 60 osób nie tylko poprzez aktywizację. Projekt ma na celu wypracowanie efektywnego modelu pomocy całym rodzinom bezrobotnym, głównie ze wsi, gdzie występuje tzw. bezrobocie rodzinne czy pokoleniowe lub jest realne zagrożenie dziedziczenia bezrobocia. Dlatego też istotne znaczenie we wdrażaniu projektu ma praca socjalna.
Na realizację ,,Drugiej szansy'' wałecki PCPR otrzymał 800 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poza różnymi formami aktywizacji, z funduszy tych sfinansowane zostanie także: zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej oraz promocja programu w środkach masowego przekazu. Projekt realizowany będzie w latach 2008 - 2013.  
Drugi z programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest projektem konkursowym i nosi nazwę ,,Teraz ty'' i skierowany jest do młodzieży w wieku 18 do 25 lat, zwłaszcza tej z placówek opiekuńczych i wychowawczych. Celem projektu jest wyrównywanie szans zatrudnienia, ułatwienie wejścia na rynek pracy, podnoszenie kwalifikacji i poziomu wykształcenia oraz dostarczanie informacji o możliwościach zatrudnienia. Jednym z narzędzi aktywizacji będzie Centrum Aktywizacji Lokalnej - świetlicy, w której prowadzone będą zajęcia, a która też będzie pełnić role lokalnego ośrodka kariery dla osób objętych programem.
Na realizację zadania ,,Teraz ty'' PCPR otrzymał blisko milion złotych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto również dodać, że przypadku tego programu wałecki PCPR uzyskał fundusze z unii jako jedyny  PCPR w województwie zachodniopomorskim.